Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Wprowadzenie do medycyny - czym jest "medycyna"?

Medycyna jest nauk? po?wi?con? badaniu ?ycia, zdrowia, chorób i ?mierci cz?owieka, i zak?ada sztuk? wykonywania takiej znajomo?ci technicznej do utrzymania i odzyskania zdrowia, stosuj?c j? do diagnozy, leczenia i zapobiegania chorobom. Razem z piel?gniarstwem, fizjoterapi? i farmaceutyk?, mi?dzy innymi, medycyna jest cz??ci? nauk o zdrowiu. Medycyna mia?a swoje pocz?tki w prehistorii, która tak?e ma swoj? w?asn? dziedzin? bada?, znan? jako Antropologia Medyczna. U?ywano ro?lin, minera?ów i cz??ci zwierz?t, w wi?kszo?ci substancje te u?ywane by?y w rytua?ach magicznych przez szamanów, kap?anów, czarodziejów, czarowników, czarnoksi??ników, animistów, spirytystów i wró?bitów. Odnalezione dawne dane, pokazuj? medycyn? w ró?nych kulturach, takich jak medycyn? Ajurwed? w Indiach, w staro?ytnym Egipcie, w staro?ytnych Chinach i Grecji. Jedn? z pierwszych uznanych osobowo?ci historycznych jest Hipokrates, uznawany za ojca medycyny. Arystoteles, rzekomo pochodz?cy od Eskulapa, przez swoj? rodzin?: Asklepiades i Galena.

W dzisiejszych czasach ka?dego z nas dopadaj? choroby. Wszystko zale?y od tego czy s? one powa?ne, czy te? nie. Wi?kszo?? z nich da si? wyleczy?. Ludzie rodz? si? z ró?nymi schorzeniami i przez okres swojego ?ycia walcz? z nimi. Lekarze staraj? si? jak mog? pomóc pacjentom. Niestety jednak si? nie udaje. Polskie szpitale z roku na rok s? coraz to bardziej zad?u?one. Us?ugi nie s? oferowane na takim standardzie na jaki powinny by?. Du?o osób, maj?cych pieni?dze wybiera prywatne szpitale. Tam opieka jest o wiele lepsza. Lekarze i piel?gniarki wr?cz lataj? dooko?a nas. Wiadomo, ?e koszta s? ogromne. Dla nas zdrowi jednak jest najwa?niejsze. Chcemy by? w pe?ni sprawni. Jeste?my w stanie zap?aci? ogromne pieni?dze, aby nasi przodkowie nie cierpieli i ?yli jak najd?u?ej. Medycyna z dnia na dzie? idzie do przodu. Technika lekarzy tak?e si? zmienia. Powinni?my by? spokojni o swoje zdrowie. Niestety tak nie jest. Pacjenci musz? si? sami o siebie martwi?. W szpitalach brakuje podstawowych przyborów.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia