Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Odpowiednie od?ywianie i dobre jedzenie

Po?ywienie dostarcza nam niezb?dnej energii, witamin i mikroelementów do prawid?owego funkcjonowania organizmu. Lecz nasze ulubione potrawy nie zawsze odpowiadaj? wszystkim standardom wymaganym do naszego prawid?owego rozwoju. Du?a zawarto?? sztucznych barwników, dodatków smakowych, glutaminianu sodu w przetworzonej ?ywno?ci wytr?ca z naszego organizmu potrzebne witaminy. Ci?gle wzrasta spo?ycie s?odkich napojów czy s? to soki czy napoje energetyczne w ka?dym zawarta jest ogromna ilo?? cukru, alternatyw? s? soki w?asnor?cznie wyciskane albo woda mineralna niegazowana. Du?ym b??dem jest jedzenie w biegu i tylko trzech posi?ków dziennie, taka postawa sprzyja objadaniu si? i problemom z uk?adem trawienia. Tak?e unikanie pustych kalorii, ? czyli omijanie takich miejsc jak bary szybkiej obs?ugi odci??y ?o??dek, poprawi nasze samopoczucie a tak?e pozwoli nam zachowa? smuk?? sylwetk?. Obecne ?ycie w biegu nie sprzyja naszemu zdrowiu, lecz gdy spróbujemy zastosowa? si?, cho? do kilku wy?ej wymienionych rad na pewno ul?ymy naszemu przeci??onemu organizmowi.

W dbaniu o nasze zdrowie chodzi g?ównie o to, aby si? dobrze od?ywia?. To jeden z podstawowych czynników prawid?owego funkcjonowanie organizmu. Ludzie nie zastanawiaj? si? zupe?nie co jedz?. Kosztuj? to na co maj? ochot?. Twierdz?, ?e co? im si? w ?yciu nale?y. Niestety wi?kszo?? problemów zdrowotnych rodzi si? od ?le dobranych posi?ków. Je?eli sami nie potrafimy sobie dobra? odpowiedniej diety dla naszego cia?a, warto wybra? si? do dietetyka. To w?a?nie on nam pomo?e. Doradzi co nale?y konsumowa?. Nie dla ka?dego skazanie jest dostarczanie zbyt du?ej ilo?ci witamin. Dla osób z chorobami przewlek?ymi przede wszystkim porada dietetyka si? przyda. To jest wa?ne. Nie ma co sobie z tego ?artowa?. Pokarmy maj? w sobie du?o chemii i musimy wiedzie? co dla nas jest dobre, a co nie. Regularne spo?ywanie posi?ków na pewno pomo?e nam w utrzymaniu odpowiedniej wagi. Nasze samopoczucie z pewno?ci? si? polepszy. Nie mo?na je?? szybko, poniewa? ?o??dek zbyt szybko si? nape?nia. Takie ?ykanie nie wystarczy na d?ugo.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia