Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Witaminy jako fundament zdrowia

To jak dzia?a nasz organizm zale?y w du?ej mierze od nas. Odpowiednia dieta, aktywno?? fizyczna i dbanie o dobr? kondycj? sprawia, ?e nie musimy si? martwi? o tak podstawowe problemy jak: oty?o??, niedobór witamin, problemy alergiczne. Czym s? witaminy? Witaminy s? niezb?dne do prawid?owego dzia?ania naszego organizmu, niedobór nawet jednej zaburza jego prac? i powoduje przykre dolegliwo?ci. Witaminy nie s? jednak lekami, cho? czasami spe?niaj? ich funkcje. Dzi? kojarz? si? nam g?ównie z pigu?kami, kapsu?kami, p?ynami a tymczasem nasz organizm czerpie je g?ównie z ?ywno?ci. Mówi? g?ównie, bo np. witamina D produkowana jest poprzez promieniowanie ultrafioletowe, czyli najpro?ciej mówi?c dzia?anie s?o?ca. Je?eli jednak nasza dieta jest bogata w produkty zawieraj?ce du?o sztucznych dodatków smakowych, barwi?cych i glutaminian sodu sami zabijamy nasz uk?ad immunologiczny. Ma?o, kto wie, ?e owoce i warzywa (cebula, czosnek, rzodkiewka, por) tak bogate w witaminy mog? zawiera? te? naturalne antybiotyki, które zabijaj? gro?ne bakterie bez szkody dla naszej naturalnej flory bakteryjnej.

Witaminy to sk?adniki od?ywcze, które wspomagaj? nasz organizm. S? one odpowiedzialne za prac? naszego wn?trza. Witaminy znajduj? si? g?ównie w owocach i warzywach. Ka?dy cz?owiek powinien je za?ywa?. Konsumowanie du?ej ilo?? owoców mo?e jednak zaszkodzi?. Wszystko trzeba robi? z umiarem. Nie mo?na sobie pozwoli? na gigantyczne dawki. Grozi to ró?nymi chorobami. Warzywa i owoce powinny by? dodawane zwykle do potraw. W aptekach s? sprzedawane witaminy w tabletkach. To nie jest dobre rozwi?zanie. Z bada? wynika, ?e witaminy sprzedawane w aptekach nie maj? takiego dzia?ania jak te zawarte w pokarmie. Witaminy dodaj? organizmowi wiele cennych substancji. Czujemy si? dzi?ki nim o wiele lepiej. Niektórzy stosuj? diety warzywne i owocowe. Chc? dzi?ki temu schudn??. Pozbycie zb?dnych kilogramów jest mo?liwe, je?eli si? ca?y czas stosuje jedne produkty. Witaminy zatem powinny by? sk?adnikiem diety ka?dego cz?owieka. Dzi?ki nim b?dziemy ?y? zdrowo. Nie musimy si? martwi? o schorzenia. K?opoty zostan? za?egnane.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia