Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Nasza uroda i sposoby na jej poprawe

W dzisiejszych czasach uroda bardzo wspó?dzia?a ze zdrowiem. Wi?kszo?? chorób skóry spowodowane jest z nieprawid?owym od?ywianiem. Ludzie konsumuj? posi?ki kiedy maj? na to czas. W pracy brakuje im czasu na przerw?. Ten nat?ok w pracy odbija si? na naszym zdrowiu i wygl?dzie. Niewyspanie w szybkim tempie da si? rozpozna?. Na twarzy momentalnie robi? si? tak zwane worki pod oczami. Jeste?my bladzi i brak w nas wigoru. Taki stan da si? szybko po cz?owieku rozpozna?. Problemy zdrowotne wida? tak?e na twarzy. Nasza uroda na tym cierpi. Wizerunek twarzy jest nieodpoznania. Próbujemy stosowa? kremy, aby nie by?o wida? odznak zm?czenia. To nic nie da. Po prostu nasz organizm wo?a odpoczynku. Domaga si? on, aby nasze cia?o przesta?o pracowa? na jaki? czas. To oznaka, ?e musimy jak najszybciej zrobi? przerw? w pracy i si? zrelaksowa?. Ze zdrowia nie ma co kpi?. Mo?e na nas si? to odbi?. Uroda momentalnie si? zmienia. Sami we wn?trzu czujemy, ?e co? jest z nami nie tak. Ca?e cia?o tak?e inaczej reaguje na zachowanie.

Dzisiaj medycyna estetyczna prze?ywa prawdziwy rozkwit. Sprzyja temu fakt, ?e wszyscy chcemy wygl?da? ?adnie i m?odziej. Kilkana?cie lat temu operacje plastyczne by?y znane tylko z ameryka?skich seriali. Dzi? wystarczy wpisa? takie has?o do wyszukiwarki, a wy?wietli nam si? mnóstwo reklam klinik, które pomog? nam w poprawieniu urody. Oczywi?cie zabiegi takie s? dosy? drogie. Jednak pomimo tego coraz wi?cej osób mo?e sobie pozwoli? na plastyk? brzucha czy odsysanie t?uszczu. Wiele kobiet decyduje si? na poprawienie piersi. Powszechne s? tak?e zabiegi, które maj? na celu zmniejszenie zmarszczek czy korekt? owalu twarzy. Dzi?ki temu mo?emy wygl?da? pi?kniej i m?odziej. W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia mo?emy natomiast zdecydowa? si? na zabieg usuni?cia znamion. S? do niego wskazania wtedy, gdy nasze pieprzyki maj? nierówn?, wystaj?c? powierzchni?, gdy? ?atwo jest je naderwa?, co mo?e powodowa? ró?ne przykre konsekwencje. Niektórzy decyduj? si? tak?e na ich usuni?cie wtedy, gdy znami? szpeci, szczególnie twarz.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia