Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Terminy medyczne - laparoskopia i omówienie osteoporozy

Post?p techniki dotar? tak?e do dziedziny medycyny. Dzi? wiele zabiegów w obr?bie jamy brzusznej i jej narz?dów przeprowadza si? metod? laparoskopow?. Dzi?ki temu unika si? nadmiernego rozcinania brzucha. W laparoskopii stosuje si? tak zwane endoskopy, urz?dzenia o stosunkowo niewielkiej ?rednicy. Po ich wprowadzeniu do jamy brzusznej na ekranie ukazuje si? obraz wn?trzna jamy brzusznej. Otwór, konieczny do wprowadzenia sondy endoskopu, jest zdecydowanie mniejszy ni?e ten, który zosta?by wykonany przy zwyk?ej operacji. Dzi?ki temu nie nara?a si? pacjenta na nadmierne powik?ania, gdy? zabieg jest bezpieczniejszy i mniej inwazyjny. Pobyt chorego w szpitalu jest krótszy i szybciej wraca on do zdrowia. Dzi?ki zastosowaniu laparoskopii mo?emy unikn?? tak?e nieestetycznych, poka?nych blizn, chocia? i tak najwa?niejszym wskazaniem jest wi?ksze bezpiecze?stwo pacjenta. Laparoskopia mo?e mie? zastosowanie zarówno lecznicze, jak i diagnostyczne. Ze wzgl?du na jej wiele zalet coraz cz??ciej jest stosowana w licznych szpitalach.

Gdy s?yszymy to s?owo, przed oczami pojawia nam si? staruszek, lecz choroba ta, cho? nie daje objawów we wczesnym stadium jest gro?na dla ludzi ju? powy?ej 30 roku ?ycia. Pilnujemy, aby nasze dzieci jad?y produkty zawieraj?ce du?? ilo?? wapnia, poniewa? jest on niezb?dny do prawid?owego wzrostu. A sami nie dbamy o siebie, przecie? z wiekiem jeste?my coraz bardziej nara?eni na ró?nego rodzaju choroby jedn? z nich jest w?a?nie osteoporoza. Polega ona na stopniowym zaniku tkanki kostnej, co prowadzi do cz?stych z?ama? ko?ci. U kobiet w okresie menopauzy wyst?puje ona cz??ciej ni? u m??czyzn (dopiero po 70). Niepokoj?ce jest to, ?e nie daje ?adnych objawów dopiero w zaawansowanym stadium mo?emy odczuwa? ból stawów, nawracaj?ce bóle krzy?a i ko?ci d?ugich. Zaczynamy si? ?kurczy??, co jest objawem zaniku tkanki kostnej w kr?gos?upie. Najbardziej bolesne s? z?amania, do których dochodzi podczas wykonywania podstawowych codziennych czynno?ci. Wystrzegajmy si?, wi?c alkoholu, papierosów, soli, wzboga?my diet? o wi?cej wapna i bia?ka.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia