Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Szczepienia - koniec wybranych chorób

Dzisiejszy ?wiat przynosi mnóstwo ró?norodnych chorób. Ludzie za?amuj? si? psychicznie, poniewa? nie daj? sobie rady. Lekarze za?amuj? r?ce i nie wiedz? co dalej robi?. Cz?owiek jest w tym przypadku bezbronny. Musi by? skazany na szpital i rodzin?. Krewni ca?ymi si?ami staraj? si?, ?eby by?o jak najlepiej. Codziennie do szpitali przywo?eni s? pacjenci z ró?nymi stanami zdrowia. Niekiedy walka o ?ycie trwa d?ugo. Lekarze staraj? si? pomóc pacjentowi. Robi? wszystko, by stan zdrowie powróci? do normy. Chc?, aby cho? troch? zmieni? si? na lepszy. Nie chc? widzie? jak ludzie umieraj?. Zawód lekarza jest naprawd? odpowiedzialny. Na tym stanowisku powinny pracowa? tylko osoby z powo?anie. Na ból i cierpienie innych trzeba umie? patrze?. Lekarz musi mie? silny charakter. Stany s? niekiedy tragiczne. Choroby g?ównie bior? si? z ?ywno?ci, któr? codziennie spo?ywamy. Niestety trzeba przyzna?, ?e jest ona nafaszerowana chemi?. ?rodki, które daj? to, ?e jedzenie d?u?ej wytrzyma w lodówce, truj? nas. Wiemy o tym doskonale, ale nic na to nie poradzimy. Dawniej ludzie jedli swojskie jedzenie i chorób takich nie by?o.

Szczepienia s? stosunkowo nowym wynalazkiem nauki. Ich rola polega na tym, by zapobiec zachorowaniu na okre?lon? chorob? zaka?n?. Niektóre szczepionki wystarczaj? na ca?e ?ycie, ale s? tez takie, jak na przyk?ad przeciwko grypie, którym nale?y poddawa? si? co jaki? czas, w tym przypadku co rok. Dzisiaj zmienia si? podej?cie wielu osób do szczepie?. S? doniesienia o tym, ?e powoduj? one ró?ne komplikacje u dzieci, g?ównie zwi?zane z zahamowaniem rozwoju. Win? za to obarczane s? obecne w niektórych szczepionkach szkodliwe zwi?zki, w tym rt??. Wiele osób jest tak?e zdania, ?e obecne w nich jady czy pozbawione zjadliwo?ci bakterie i wirusy równie? maj? niekorzystny wp?yw na nasze zdrowie. Dlatego coraz wi?cej mam decyduje si? na nieszczepienie swoich dzieci. Trudno jednak co powiedzie?, co jest korzystniejsze: czy podawanie do organizmu obcych zwi?zków czy nara?anie swojej pociechy na zachorowanie na chorob? zaka?n?, która mo?e mie? ró?ne powa?ne powik?ania, oddzia?uj?ce na ca?e dalsze ?ycie.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia