Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Suplementy a zdrowie

Ludzie stosuj? ró?ne suplementy diety, które maj? wspomaga? zdrowie. Lekarze tak?e zalecaj? liczne tabletki. Najlepsze w codziennej ochronie zdrowia jest za?ywanie wapna oraz multiwitamin do picia. Rozpuszczenie jeden tabletki w szklance wody nie sprawi nam wi?kszego problemu. Organizm potrzebuje takich o?ywczych napoi. Dzi?ki nim mo?emy uodporni? si?. Szczególnie w okresie zachorowa? na gryp? stosowa? takie musuj?ce tabletki powinni?my. Takie suplementy lepiej dzia?aj? ni? tabletki z apteki. S? one o wiele lepsze. Suplementy maj? za zadanie dope?ni? nasz organizm w potrzebne dla nas witaminy. Najlepsze dzia?anie maj? suplementy w kapsu?kach musuj?cych. Docieraj? one szybko do odpowiednich miejsc w naszym organizmie. Suplementy s? stosowane przez ró?nych ludzi. Nie chodzi tutaj tylko o popraw? funkcjonowanie organizmu. Ludzie za?ywaj? suplementy, poniewa? chc? przyty? lub te? schudn??. Ró?ne s? dzia?ania. S? one dost?pne niemal?e wsz?dzie. Ka?dy ma do nich dost?p. Trzeba mie? tylko pieni?dze.

Mass media promuj? w ostatnich latach zdrowy styl ?ycia, wszystko jest pi?kne swojskie i kolorowe. Ludzie, którzy przewarto?ciowali swoje ?ycie, znale?li czas na aktywno?? fizyczn? dbaj?, aby ich dieta by?a wielosk?adnikowa pe?na witamin i ?wie?ych owoców, wygl?daj? kwitn?co. Lecz nijak ma si? to do naszych realiów, produkty naturalne s? drogie, nie mamy czasu by od?ywia? si? prawid?owo i regularnie, podczas 20- 30 min przerwy w pracy ci??ko zd??y? z czymkolwiek nie mówi?c ju? o odpoczynku. Praca, dom, dzieci nie pozostawiaj? nam raczej chwili wolnej od obowi?zków. Nie mamy ju? si? i ochoty, aby aktywnie sp?dza? czas, jeste?my zm?czeni, zestresowani. Brak nam chwili dla siebie nie mówi?c ju? o odpoczynku. Urlop przeznaczamy zazwyczaj na zaleg?e porz?dki, sen i nie mo?emy ewentualnie poogl?da? kolorowe programy w telewizji i pomarzy? o spokojniejszym trybie ?ycia. Niektórzy pomimo dobrych ch?ci nie s? w stanie wprowadzi? jakich? szczególnych zmian w swoim ?yciu, bo przecie? nie mo?emy zmusi? swoich najbli?szych, aby podporz?dkowali si? naszej ch?ci poprawy swojego ?ycia.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia