Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Zdrowie pochodzi z dobrego snu

Medycyna snu jest podspecjalno?ci? medycyny i zajmuje si? diagnoz? i leczeniem zaburze? snu. Od po?owy XX wieku, badania naukowe wytworzy?y wiedz?, odpowiedzi i coraz cz?stsze zapytania na temat funkcjonowania cyklu snu. Dyscyplina ta, która szybko si? rozwija, sta?a si? podspecjalno?ci? lekarsk?, uznawan? w wielu krajach. Odontologiczna medycyna snu tak?e zosta?a uznana i po?wiadczona przez komitety lekarskie w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych, organizuje si? podyplomowe programy akademickie o d?ugo?ci jednego roku. W niektórych krajach, naukowcy badaj?cy sen mog? by? tymi samymi lekarzami, którzy lecz? osoby maj?ce problemy ze snem. Pierwsze kliniki snu zosta?y za?o?one w Stanach Zjednoczonych w latach siedemdziesi?tych, we wspó?pracy z lekarzami i innymi specjalistami opieki zdrowotnej. Ich pierwszymi celami by?o badanie, diagnoza i leczenie bezdechu obturacyjnego podczas snu. Przy ko?cu XX wieku, praktycznie ka?dy lekarz w Stanach Zjednoczonych bez wykszta?cenia w medycynie snu móg? otworzy? swoj? klinik?.

Odpoczynek potrzebny jest ka?demu. Gdy po ci??kim dniu przyk?adamy g?ow? do poduszki czujemy jak nasze zm?czone cia?o si? relaksuje. Przez stres b?d? zmartwienia nasz odpoczynek nie spe?nia do ko?ca swojej roli ? pragniemy wyciszenia i spokoju a w g?owie wci?? k??bi? si? my?li, które skutecznie burz? nam odpoczynek. Tak?e wysi?ek fizyczny, czy te? spo?ywanie kawy, herbaty oraz napojów zawieraj?cych pobudzaj?ce substancje utrudniaj? nam osi?gni?cie relaksu i za?ni?cie. Wi?c zako?czenie 2-3 godziny przed snem m?cz?cych zaj?? i po?wi?cenie pozosta?ego czasu na przyjemno?ci pozwoli nam si? zrelaksowa?. Kolejnym b??dem, który pope?niamy jest zbyt gor?ca k?piel. Pobudza ona kr??enie rozgrzewa cia?o i zamiast przyjemnie nas rozleniwi? sprawia, ?e ?od?ywamy? zamiast si? wycisza?. Gdy znajdziemy si? w takiej sytuacji mo?emy spróbowa? zasugerowa? naszemu umys?owi tak? oto sytuacje: jest cicho i spokojnie le?ymy na pla?y nad brzegiem szemrz?cego strumienia, po którym leniwie p?yn? papierowe statki ? jeden, drugi, trzeci?Taka autosugestia pozwoli nam si? uspokoi? i spokojnie zasn??.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia