Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Radiologia czy ultrasonografia - porównanie

Radiologia jest specjalizacj? w Medycynie, która zajmuje si? tworzeniem obrazów wewn?trz cia?a za pomoc? ró?nych substancji fizycznych, pól magnetycznych itp.; i u?ywaniem tych obrazów do diagnozowania i w mniejszym stopniu do prognozowania i leczenia chorób. Radiologi? trzeba odró?ni? od radioterapii, która nie u?ywa obrazów, tylko stosuje bezpo?rednio promieniowanie jonizuj?ce (promienie X o wi?kszej energii ni? te, u?ywane przy diagnozowaniu, a tak?e promieniowanie innego typu) do leczenia chorób (na przyk?ad do powstrzymania rozwoju tych nowotworów, które s? czu?e na promieniowanie. Radiologi? mo?na podzieli? na trzy du?e grupy, medycyn? j?drow?, radiologi? diagnostyczn? i radiologi? interwencyjn?. Medycyna j?drowa wytwarza obrazy za pomoc? znaczników radioaktywnych, które si? mocuj? z ró?n? si?? do ró?nych tkanek. Jest ga??zi? wy??cznie diagnostyczn? i w niektórych krajach jest oddzieln? specjalizacj? lekarsk?. Radiologia diagnostyczna skupia si? g?ównie na diagnozowaniu chorób za pomoc? obrazu.

Ultrasonografia, zwana w skrócie USG jest jednym z bada? diagnostycznych. Polega ona wykorzystaniu ultrad?wi?ków poprzez specjalny aparat. Badanie jest wykonywane najcz??ciej przez pow?oki cia?a i jest ca?kowicie nieinwazyjne, co oznacza, ?e w ?aden sposób nie narusza ??czno?ci powierzchni skóry. Jest ono stosowane do diagnozowania ró?nych dolegliwo?ci. Pozwala wykry? nieprawid?owo?ci w budowie narz?dów wewn?trznych, a tak?e ró?ne stany chorobowe, w tym nowotwory. Ultrasonografia jest tak?e standardowym badaniem wykonywanym w ci??y do jej potwierdzenia, a nast?pnie do sprawdzania, czy dziecko rozwija si? prawid?owo. Jest ona ca?kowicie bezbolesna oraz bezpieczna dla pacjenta, o ile prawid?owo wykona?a j? wykwalifikowana osoba za pomoc? sprawnego sprz?tu. Dzisiaj tak?e w dziedzinie ultrasonografii wiele si? zmieni?o. Aparaty do tego badania s? coraz sprawniejsze, co pozwala na wyra?niejszy obraz. Dzi?ki temu mo?liwe jest bardzo wczesne okre?leni e p?ci p?odu, a pokazanie go w technice 3D, czyli w sposób trójwymiarowy.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia