Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Pu?apki zdrowotne - czego zdecydowanie unika??

Obecnie na rynku spo?ywczym zasypywani jeste?my produktami, które tylko z pozoru s? zdrowe i sprzyjaj? utrzymaniu smuk?ej sylwetki. Produkty light nie zawsze oznaczaj?, ?e co? jest mniej kaloryczne, mog? sugerowa? ze jest delikatniejsze czy te? bardziej puszyste, tak samo jak pieczywo wieloziarniste nie koniecznie sk?ada si? tylko z ziaren i nie zawiera zwyk?ej pszennej m?ki. Alternatywa owocowych chipsów zamiast zwyk?ych wydaje si? bardzo zdrowa i kusz?ca, mniej kalorii, bo to przecie? owoce, lecz niestety obróbka jest taka sama jak przy zwyk?ych chipsach i nagle okazuje si?, ?e produkt, który mia? by? zdrowy jest równie. Lekkie wafle ry?owe wydaj? si? idealnym odpowiednikiem zwyk?ego pieczywa okazuje si? jednak, ?e zawieraj? mnóstwo skrobi bynajmniej nie dietetycznej. Taka sama sytuacja odnosi si? do produktów, które teoretycznie nie zawieraj? cukru, lecz zamiast tego nafaszerowane s? substancjami s?odz?cymi. Takie i inne wybiegi stosuj? producenci bazuj?cy na naszym braku dociekliwo?ci.

Wiadomo, ?e za?ywanie leków na jedno pomaga a na drugie szkodzi. W dzisiejszych czasach antykoncepcja to temat do którego bardzo cz?sto si?gamy. Nie chcemy niechcianego dziecka. Dbamy o to, aby do tego nie dosz?o. Istnieje kilka metod antykoncepcyjnych, ale ka?da kobieta powinna mie? dopasowan? specjalnie dla siebie. Za?ywanie tabletek antykoncepcyjnych ma wiele minusów. Przede wszystkim nasz ?o??dek nie wytrzymuje na d?u?sz? met?. Drugim minusem jest to, ?e w naszym organizmie wszystkie resztki si? odk?adaj? i st?d powstaj? choroby takie jak : rak szyjki macicy i inne. Musimy stanowczo si? zastanowi? na co si? decydujemy. Nie mo?emy naszego zdrowia wystawia? na tak? prób?. Antykoncepcja wi?kszo?? kobiet zabija. Wyniszcza tak organizm, ?e pó?niej najlepsze szpitale nie mog? ju? pomóc. Jest najwidoczniej za pó?no. Brak kontroli u ginekologa skutkuje k?opotami. Choroba post?puje i ratunku ju? nie ma. Musimy zatem wcze?niej racjonalnie pomy?le?, czy dla nas w ?yciu wa?ne. Szkoda si? tru? i pó?niej cierpie? przez najbli?sze lata.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia