Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Jak psychiatra ingeruje w nasze zdrowie psychiczne?

Psychiatria jest specjalizacj? w Medycynie, która zajmuje si? badaniem chorób umys?owych w celu zapobieganiu, szacowaniu, diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji osób z zaburzeniami umys?owymi. Obiektywne i rygorystyczne badanie problemów umys?owych jest wzgl?dnie nowe. Jeszcze w XIX wieku umys?owo chorzy byli zamykani w przytu?kach, gdzie próbowano przywróci? im ?zdrowy rozs?dek?. W XIX wieku po raz pierwszy wy?oni?o si? poj?cie ?choroba umys?owa? i psychiatria wkroczy?a w ko?cu do medycyny. W 1986 roku, Emil Kraeplin zaprojektowa? system rozpoznawania i klasyfikacji problemów umys?owych, który sta? si? podstaw? do wspó?czesnych bada? psychiatrycznych. Jako narz?dzie w s?u?bie cz?owiekowi, medycyna u?ywa nabytej wiedzy w kr?gu naukowym, stosuj?c ulg? w m?ce umys?owej, towarzysz?cej zaburzeniom w zdrowiu umys?owym. Psychiatria zwykle przyjmuje model medyczny aby stawi? czo?a zaburzeniom umys?owym, ale bierze pod uwag? zarówno czynniki biologiczne jak i psychologiczne i spo?eczno-kulturalne.

Zdrowie psychiczne to szeroki temat. Od naszego samopoczucia du?o, bowiem zale?y. Funkcjonowanie naszego organizmu jest ?ci?le powi?zane z naszym stanem psychicznym. Niestety nie jeste?my maszynami, które da si? zaprogramowa? b?d? naprawi? zepsut? cz???, cho? medycyna rozwija si? w osza?amiaj?cym tempie. Cz?owiek jest istot? z?o?on? nasz stan psychiczny bezpo?rednio oddzia?uje na ró?ne dolegliwo?ci fizyczne. Je?eli stan umys?u jest dobry-, czyli jeste?my zadowoleni, szcz??liwi nasze cia?o jest bardziej odporne na ataki wirusów i bakterii, to fakt nie wymys?. Naukowcy, bowiem udowodnili, ?e ?miech ma dobroczynny wp?yw na ca?e nasze jestestwo. Mózg zostaje dotleniony, przez co jeste?my bardziej skoncentrowani i lepiej przyswajamy informacje, serce cz??ciej si? kurczy, zwi?ksza si? produkcja limfocytów T, które s? odpowiedzialne za niszczenie wirusów. Mózg wytwarza wi?cej endorfin uznawanych za naturalne substancje przeciwzapalne. Dzi?ki ?miechowi roz?adowujemy negatywne emocje i szybciej wracamy do równowagi.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia