Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Znane problemy - przepuklina i ?ylaki

To do?? niezwyk?a przypad?o??. Najwa?niejsz? rzecz?, z której musimy zda? sobie spraw? jest to, ?e przepukliny nie da leczy? si? domowymi sposobami, tutaj niezb?dna jest interwencja lekarska. Przepuklina to inaczej nieprawid?owe przemieszczenie si? narz?dów w jamie brzusznej, z wiekiem pow?oki chroni?ce narz?dy s? coraz s?absze, wi?c jeste?my coraz bardziej nara?eni na wyst?pienie przepukliny. Je?eli zauwa?amy u siebie twardy guzek na brzuchu podczas kas?ania, czy te? oddawania stolca, ucisk na skór? w tym miejscu, ból podczas wysi?ku fizycznego, os?abienie pracy jelit to prawdopodobnie zaobserwowali?my przepuklin?. Konieczna jest tutaj operacja, dzi?ki której b?ony chroni?ce narz?dy zostan? zszyte a my b?dziemy musieli oszcz?dza? si? przez pewien czas. Gdy zbagatelizujemy przepuklin?, grozi nam uwi??ni?cie w wyniku, którego mo?e doj?? nawet do ?mierci. Ostry ból, wymioty, zaczerwienienie i stwardnienie miejsca, w którym pojawia si? przepuklina jest sygna?em do natychmiastowej operacji.

Codziennie w telewizji widzimy reklamy preparatów stosowanych w zwalczaniu przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej, czyli krótko mówi?c ?ylaków. S? one wbrew pozorom nie tylko problem kosmetycznym, przez który nasze nogi wygl?daj? brzydko. Mog? powodowa? powstanie powa?nych dolegliwo?ci, takich jak zakrzepica. W tym przypadku skrzep z krwi przemieszczaj?cy si? wzd?u? ?y? mo?e doprowadzi? nawet do ?mierci. Ponadto ?ylaki przyczyniaj? si? do powstawania owrzodze? oraz stanów zapalnych. Ich leczenie mo?e by? wielokierunkowe. Stosuje liczne preparaty, na bazie wyci?gów ro?linnych, które uszczelniaj? naczynia krwiono?ne oraz poprawiaj? napi?cie ich ?cian. W sklepach zaopatrzenia medycznego mo?na zakupi? specjalne po?czochy uciskowe. Niekiedy wykonuje si? tak?e operacj? usuni?cia rozszerzonych ?y?. Je?li jeste?my nara?eni na powstanie ?ylaków poprzez siedz?c? lub stoj?c? prac?, musimy ju? wcze?niej pomy?le? o tym, by im zapobiec. Dlatego warto si? du?o rusza? i ju? zawczasu za?ywa? preparaty, które wzmocni? nasze ?y?y.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia