Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Profilaktyka zdrowotna

Ludzko?? rozwija si? w tempie, którego nie sposób ogarn??, jeste?my coraz bardziej zabiegani coraz wi?cej czasu po?wi?camy na prac?, nauk? a coraz mniej na rzeczy naprawd? wa?ne, czyli rodzin?, zdrowie swoje pasje. W tym amoku wiecznie niedoko?czonych spraw opadamy z si? i gdy ju? naprawd? nam co? dolega wtedy dopiero udajemy si? do lekarza i niejednokrotnie jest ju? za pó?no na bezinwazyjne leczenie. Nie mamy czasu na wykonanie, cho? raz w roku bada?, nie ws?uchujemy si? w to, co mówi nam nasz organizm, wydajemy pieni?dze na niepotrzebne rzeczy a szkoda nam na wizyt? u specjalisty. Doprowadzamy si? do choroby a potem oczekujemy, ?e pigu?ka cudownie uleczy nasze nieodpowiedzialne zachowanie, brak zdrowego trybu ?ycia, bagatelizowanie swoich dolegliwo?ci. Lekarze tak jak i pacjenci tak?e nie s? bez winy, bardzo cz?sto skupiaj? si? na leczeniu skutków nie przyczyny, nie u?wiadamiaj? nas jak mamy si? od?ywia?, co robi? by zapobiega? a nie maskowa? choroby i ich skutki. Lepiej cierpie?, co jaki? czas na fotelu dentystycznym ni? straci? wszystkie z?by w wieku 40 lat. Zdrowie to cenny dar, który nale?y szanowa?.

W radiu czy telewizji bardzo du?o mówi si? o profilaktyce chorób. Co jaki? czas pojawiaj? si? kampanie, które maj? zach?ci? ludzi do regularnych bada?. W ich ramach na ulicach miast odbywaj? si? ró?ne happeningi czy inne akcje. Podczas nich mo?na podda? si? mammografii, czyli ultrasonograficznemu badaniu piersi lub oznaczy? poziom cholesterolu lub cukru. W organizacj? takich akcji coraz cz??ciej anga?uj? si? znane firmy farmaceutyczne, które nierzadko s? ich sponsorami. Z ca?? pewno?ci? kampanie dotycz?ce popularyzacji profilaktyki s? bardzo potrzebne. Nie od dzi? wiadomo, ?e lepiej zapobiega? ni? leczy?. Dzi?ki takim akcjom mo?liwe jest wykrycie wczesnego stadium nowotworu, które najcz??ciej jest w pe?ni uleczalne. Niestety, bardzo cz?sto zdarza si? tak, ?e ludzie trafiaj? do lekarza, gdy rak jest ju? bardzo zaawansowany. Profilaktyka pozwala zapobiec takim przykrym sytuacjom. Dzi?ki niej jeste?my bardziej u?wiadomieni w sprawach zdrowia, a jak si? okazuje, ta wiedza jest bardzo potrzebna.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia