Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Pielegnacja cia?a i oczu

Piel?gnacja naszego cia?a nie tylko jest zwi?zana z naszym wygl?dem. Okazuje si?, ?e zdrowie tutaj odgrywa tak?e wa?n? rol?. Osoby, które s? po zabiegu lub operacji, powinny si? oszcz?dza?. Musz? tak?e dba? o ran? pooperacyjn?. Najlepiej, gdyby do domu przychodzi?a prywatna piel?gniarka, która mog?aby dokonywa? ogl?dzin i zmienia? opatrunki. Piel?gnowanie takich ran jest wa?ne, poniewa? mo?e wda? si? zaka?enie. Koszta piel?gniarki domowej s? du?e. Piel?gnacja zdrowia kojarzy nam si? tak?e z dbaniem o od?ywianie i uprawianie sportu. Najlepiej takimi rzeczami zajmowa? si? od m?odych lat, poniewa? te nawyki od m?odych lat najlepiej nabiera?. Jak si? jest starszym to zupe?nie ?atwiej to nam wychodzi. Lekarz tak?e dbaj? o nasze zdrowie, ogl?daj? rany i zalecaj? odpowiednie p?yny do przemywania. Piel?gniarka wykonuje opatrunki, aby wszystko si? goi?o i oczyszcza?o. Piel?gnowanie ran i cia?a jest potrzebne. Dzi?ki temu wiemy, ?e ?adna choroba si? do nas nie przypl?cze. Nie musimy si? o to martwi?, je?eli b?dzie przestrzega? zalece? lekarza.

Oczy s? dla poetów zwierciad?ami duszy, lecz nam zwyk?ym ?miertelnikom bardzo u?atwiaj? ?ycie. Dbanie o ich dobr? kondycje powinno, wi?c by? dla nas priorytetem, niestety jeste?my skonstruowani, aby nie dostrzega? zagro?e? i zbyt pó?no reagujemy na oczywiste fakty. Nasze oczy, aby d?ugo i dobrze nam s?u?y? tak?e potrzebuj? odpowiedniej diety bogatej w beta karoten, cynk, lutein?, kwasy omega3. Odpowiednia ilo?? tych suplementów diety chroni nas przed schorzeniem zwanym zwyrodnieniem plamki ?ó?tej. Ta choroba wyniszcza siatkówk? oka i powoduje zaburzenia ostro?ci widzenia, co prowadzi do cz??ciowej ?lepoty: nie rozpoznajemy kolorów, twarzy, nie mówi?c ju? o czytaniu. Zbyt pó?no wykryta przez okulist? nie ma mo?liwo?ci skutecznego leczenia, jedynie profilaktyka mo?e opó?ni? b?d? ca?kowicie zapobiec rozwojowi tej choroby. Spo?ywaj?c orzechy, kasze, chleb pe?noziarnisty, marchew, szpinak, ryby morskie mo?emy sami ustrzec si? przed nieprzyjemnymi konsekwencjami tej choroby.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia