Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Rola pediatry w zdrowiu rodziny

Lekarz rodzinny wykonuje typ praktyki zawodowej zwanej medycyn? rodzinn?, która ma bardzo jasn? i ograniczon? doktryn?, zawieraj?ca zbiór wiedzy, umiej?tno?ci i nastawienia. Je?li lekarze rodzinne mog? pracowa? w ró?nych kr?gach zawodowych (ostry dy?ur, jednostka techniczna), to ich g?ównym obszarem dzia?ania jest pe?nienie podstawowej opieki zdrowotnej. Medycyna rodzinna jest dyscyplin? medyczn?, która zajmuje si? utrzymaniem dobrego stanu zdrowia we wszystkich jego aspektach, analizuj?c i badaj?c ca?e cia?o ludzkie w sposób globalny. Medycyna rodzinna jest specjalizacj? poziom? z dominacj? kliniczn?, która dzieli wiedz? i umiej?tno?ci z innych specjalizacji, i ??czy nauki biomedyczne, behawioralne i spo?eczne. Jest w stanie rozwi?za? mi?dzy 90 i 95 procent problemów ze zdrowiem, dostarczaj?c ci?g?ej opieki medycznej pojedynczej osoby, rodzinie i jej spo?eczno?ci, która obejmuje wszystkie wieki, p?ci i choroby. W wi?kszo?ci krajów z dobrymi systemami opieki zdrowotnej, ?rednio 50% lekarzy s? lekarzami rodzinnymi.

Pediatria jest specjalizacj? w Medycynie, która bada dziecko i jego choroby. Okre?lenie pochodzi od greckiego ?paidos? ? dziecko i ?iatrea? ? leczenie. Obejmuje ona jednak co? wi?cej ni? leczenie chorób dzieci, poniewa? pediatria bada zarówno dziecko zdrowe jak i chore. Chronologicznie, pediatria obejmuje osoby od narodzenia do okresu dojrzewania. W niej rozró?nia si? kilka okresów: noworodka (pierwsze 4 tygodnie), niemowl?ca (od 1-24 miesi?cy ?ycia), przedszkolna (1-6 lat), szkolna (6-12 lat) i okresu dojrzewania (12-18 lat). Opieka nad dzie?mi jest jedn? ze specjalizacji medycyny, oznacza sztuk? wychowania. Dlatego dzi? mówi si? o naukowej opiece nad dzie?mi, która poszukuje jako ko?cowy cel zdolno?? osoby do odnoszenia sukcesu w ?yciu pomimo przeciwno?ci losu. Pediatria spo?eczna bada dziecko zdrowe lub chore w jego relacji ze spo?ecze?stwem. Odontopediatria jest ga??zi? odontologii, i zajmuje si? przypad?o?ciami w jamie ustnej dziecka. Obecnie d??y si? do scalenia wszystkich tych poj?? pod okre?leniem pediatria.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia