Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Mammografia w walce z rakiem piersi

Nowotwory plasuj? si? w czo?ówce chorób, które odpowiedzialne s? za zgony w naszym kraju. Nasilenie ich wyst?powania nast?pi?o w ci?gu ostatnich kilkudziesi?ciu lat. Chocia? ogromy wp?yw na rozwój raka maj? geny, które posiadamy, nie bez znaczenia pozostaje tak?e ?rodowisko, w jakim przysz?o nam ?ycia. Wzrost jego zanieczyszczenia zbieg? si? w czasie z coraz cz?stszymi zachorowaniami na przeró?ne nowotwory. Jest to szczególnie widoczne na przyk?adzie dziury ozonowej, która przyczyni?a si? do tego, ?e wiele osób cierpi na czerniaka, czyli raka skóry, który dawniej by? bardzo rzadko spotykany. Ogromny wp?yw na powstanie nowotworu ma tak?e palenie papierosów oraz nadmierne picie alkoholu. Równie? sposób od?ywiania nie pozostaje bez znaczenia. By ustrzec si? nowotworu, musimy po prostu o siebie dba?, co powinno obejmowa? prawid?ow? diet?, odpowiedni? ilo?? ruchu oraz redukcj? stresu. Je?li do??czymy do tego regularne badania profilaktyczne, znacznie obni?ymy ryzyko zachorowania na nowotwór.

To badanie, które jest obowi?zkiem ka?dej kobiety. Piersi mniejsze czy wi?ksze s? nasz? ozdob? i niestety powodem do zmartwienia. Za du?e utrudniaj? bieganie! Za ma?e trzeba wype?nia? miseczki! Lecz do najwi?kszych problemów nale?? zmiany nowotworowe i zwapnienia, które z wiekiem dotykaj? naszych piersi. Mammografia to badanie, które pozwoli nam spa? spokojnie ze ?wiadomo?ciom, ?e w naszych piersiach nie ma niebezpiecznych zmian. Obowi?zkowemu badaniu mammograficznemu powinny si? podda? kobiety po 40 roku ?ycia. Jest to badanie bardzo dok?adne i ca?kowicie nieinwazyjne, cho? wywo?uje dyskomfort i ból na skutek sp?aszczenia piersi. Niestety jest to konieczno??, poniewa? im cie?sza jest nasza pier? tym lepiej wida? ka?d? zmian?. Kobiety, które s? w ci??y, maj? implanty piersi, maj? bardzo ma?e piersi lub nie uko?czy?y 30 roku ?ycia mammografia nie mo?e by? zrobiona. Uwa?nie obserwujmy swoje cia?o ono daje nam sygna?y, gdy co? jest co? nie tak. Nie bagatelizujmy dolegliwo?ci i pami?tajmy o okresowych badaniach a na pewno wyjdzie nam to na zdrowie.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia