Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Otylo??, nadci?nienie - niebezpieczny zwi?zek?

Ka?da kobieta, która cho? raz w swoim ?yciu próbowa?a si? odchudza? wie ile trzeba wysi?ku w?o?y? w ograniczenie kalorii. Aby zdrowiej si? od?ywia? nale?y ograniczy? ilo?? t?uszczów, które dostarczamy naszemu organizmowi. Dokonajmy drobnych aczkolwiek istotnych zmian w produktach, które kupujemy, mleko pe?not?uste zamie?my na chude, ograniczmy spo?ycie mas?a i margaryny, zrezygnujmy albo, cho? postarajmy si? ograniczy? spo?ywanie biszkoptów, nale?ników, makaronów i ciastek. Kategorycznie wystrzega? si? nale?y ?mieciowego jedzenia, czyli fast fordów. Podczas gotowanie starajmy si? nie sma?y?, ale gotowa? na parze i grillowa? potrawy nie s? wtedy tak kaloryczne i zachowuj? wi?cej warto?ci od?ywczych. Nadmiar t?uszczu usuwajmy, np. z kurczaka nale?y usun?? skór?, która jest najt?ustsza. Nie zapominajmy o jedzeniu warzyw i owoców, s? niskokaloryczne bogate w witaminy i mo?emy zaspokoi? nimi uczucie g?odu. Tak od?wie?one i nieco zmodyfikowane nawyki ?ywieniowe powinny przynie?? wymierne efekty.

Nadci?nienie, jak wskazuje sama jego nazwa, to zbyt wysokie ci?nienie krwi. Cierpi na nie coraz wi?cej osób, a co gorsza schorzenie to dotyka ju? wielu m?odych ludzi. Z ca?? pewno?ci? do powstania nadci?nienia przyczynia si? zbyt du?a masa cia?a, czyli oty?o?. Po?redni wp?yw maj? wi?c siedz?cy tryb ?ycia oraz spo?ywanie ogromnych ilo?ci t?ustego i pe?nego cukru jedzenia. Naukowcy twierdz?, ?e pewne znaczenie ma tak?e u?ywanie w nadmiarze soli. Z ca?? pewno?ci? do rozwoju nadci?nienia przyczynia si? tak?e stres i palenie papierosów. Terapia obejmuje przyjmowanie leków, ale tak?e pewn? zmian? trybu ?ycia, opieraj?c? si? na wi?kszej ilo?ci ruchu oraz mniej kalorycznej, zdrowszej. Bardzo cz?sto lekarze zalecaj? tak?e natychmiastow? redukcj? masy cia?a. Stosowanie si? do tych wskaza? jest niezwykle wa?ne, podobnie jak regularne za?ywanie leków oraz kontrolowanie stanu ci?nienia. Nieleczone nadci?nienie w najlepszym wypadku powoduje bóle i zawroty g?owy, ale nader cz?sto prowadzi tak?e do uszkodzenia nerek.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia