Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Migrena - nieprzyjemny problem

Migren? zazwyczaj si? lekcewa?y i wy?miewa. Ot zwyk?y ból g?owy, lecz ten ból mo?e nawet uniemo?liwi? normalne funkcjonowanie. Rozszerzaj?ce si? naczynka w czaszce powoduj? podra?nienie przestrzeni oko?ot?tniczych a receptory, których w tym rejonie jest najwi?cej powoduj? uczucie bólu. Do dzi? nieznane s? przyczyny powstawania migren, ale wed?ug chorych do napadów dochodzi najcz??ciej na skutek: g?odu, zmian pogodowych, zaburze? hormonalnych, stresu, zm?czenia, dusz?cych zapachów. Migren? dzieli si? na 3 fazy: faz? zwiastunów, aury, bólu g?owy, podapadow?. Pierwsza faza pojawia si? kilka dni przed wyst?pieniem migreny, objawem jest dra?liwo??, napady agresji, zm?czenia. Druga faza: aury to objawy wzrokowe, czuciowe, ruchowe, które mog? wyst?pi? podczas ataku. Kolejna to faza: ból g?owy tej nie trzeba nawet opisywa?, mo?e trwa? od kilku do kilkunastu godzin. Faza ponapadowa to etap, w którym cia?o zm?czone migren? s?abnie. Nie lekcewa?my bólu, jest on dolegliwo?ci?, która oznacza, ?e co? jest nie tak z naszym zdrowiem.

Ka?dego z nas boli czasem g?owa. Wynika to z niewyspania, zm?czenia, czy nawet z?ej pogody. Migrena jest du?o powa?niejszym i bardziej uci??liwym bólem g?owy. Z regu?y wyst?puje tylko po jej jednej stronie. Towarzyszy jej uczucie pulsowania. Cz?sto pojawia si? ?wiat?owstr?t, który powoduje, ?e chory musi le?e? w ciemno?ci. Przeszkadzaj? mu nawet bardzo ciche d?wi?ki. Migrena nierzadko wywo?uje tak?e nudno?ci i zawroty g?owy, przez co nie jeste?my w stanie przej?? nawet kilku kroków. Najcz??ciej wyklucza ona chorego z ?ycia spo?ecznego na kilkana?cie godzin. Jej pojawienie si? czasem zwi?zane jest z panuj?c? na zewn?trz aur?, a szczególnie wysoko?ci? ci?nienia atmosferycznego. Niektórzy ludzie reaguj? migren? na ró?ne stresuj?ce sytuacje ?yciowe. Czasem cierpi? na ni? tak?e nastolatki w okresie dojrzewania. Niestety nie zawsze skuteczne w walce z dolegliwo?ciami migrenowymi okazuj? si? by? zwyk?e ?rodki przeciwbólowe. Dlatego chory musi skorzysta? z porady lekarza, który zapisze silniejsze leki dost?pne jedynie na recept?.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia