Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Krotka historia medycyny

Po upadku staro?ytnego Rzymu w Europie Zachodniej, grecka tradycja lekarska upad?a. Po roku 750 naszej ery, muzu?manie przet?umaczyli na arabski prace Galena i Arystotelesa, po czym lekarze islamscy zaj?li si? badaniami medycznymi. Nale?y wspomnie? o najwa?niejszych postaciach medycyny islamskiej takich jak Awicenna, który razem z Hipokratesem uwa?any jest za ojca Medycyny; Abulcasis, ojciec chirurgii; Awenzoar, ojciec chirurgii do?wiadczalnej; Ibn al-Nafis, ojciec fizjologii kr??enia, Awerroes i Rhazes, ojciec pediatrii. Ju? pod koniec ?redniowiecza, po czarnej ?mierci, wy?oni?y si? postacie lekarzy europejskich takie jak William Harvey i Gabriele Fallopio. W przesz?o?ci, du?a cz??? my?li lekarskiej by?a uwarunkowana tym co powiedzia?y wcze?niej autorytety i widziano j? w ten sposób, jak ?e je?li by?o powiedziane, utrzymywa?o si? jako autorytet. Taki sposób my?lenia by? zast?piony w ci?gu XIV i XV wieku naszej ery, w okresie epidemii czarnej ?mierci. Przednowo?ytne badania biomedyczne  zdyskredytowa?y ró?ne staro?ytne metody, takie jak na przyk?ad patologia humoralna.

Oko?o XIX wieku, dzi?ki post?powi Leeuwenhoeka z mikroskopem i odkryciu zaka?e? bakteryjnych przez Roberta Kocha, zacz?? si? prawdziwy rozwój wspó?czesnej medycyny. Tylko w XVIII wieku powsta?o wiele odkry?, na przyk?ad antybiotyków, co by?o wielkim momentem dla medycyny. W czasie gdy medycyna i technika rozwija?y si?, zacz??a stawa? si? godna wi?kszego zaufania. Wy?oni?a si? farmakologia zielarska; ró?ne leki s? pochodzenia ro?linnego, takie jak atropina, warfaryna, aspiryna, digoksyna, taksol itp. Pierwszym odkrytym lekiem przez Paula Ehrlicha w 1908 roku by?a arsfenamina, po tym jak zaobserwowano ?e bakterie gin??y podczas gdy ludzkie komórki nie. Pierwszymi formami antybiotyków by?y leki sulfonamidy, potem antybiotyki sta?y si? bardziej wyrafinowane. Wspó?czesne antybiotyki mog? atakowa? konkretne cz??ci fizjologiczne, niektóre nawet zaprojektowane do wsparcia organizmu aby zmniejszy? skutki uboczne. Szczepionki zosta?y odkryte przez Edwarda Jennera, a pó?niej Louis Pasteur nada? nazw? szczepionce ku czci pracy Jennera.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia