Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Rola ginekologa w prowadzeniu ci??y

Ginekologia oznacza dos?ownie nauk? o kobiecie, a w medycynie oznacza specjalizacj?, która zajmuje si? chorobami uk?adu rozrodczego kobiety (macicy, pochwy i jajników). Istnieje ponadto, specjalizacja w po?o?nictwie, do tego stopnia ?e prawie wszyscy obecni ginekolodzy s? po?o?nikami. Jak to ma miejsce z reszt? praktyki medycyny, g?ównymi narz?dziami do diagnozowania ginekologicznego s? historia choroby i badanie. Niemniej jednak, badanie ginekologiczne zawsze uwa?ano jednak za du?o bardziej intymne ni? zwyk?e badanie. Wymaga tak?e specjalnych narz?dzi do tego zawodu, jakim jest wziernik, który pozwala na wycofanie tkanek pochwy w celu zbadania szyjki macicy. Ginekolodzy s? specjalistami w diagnostyce i leczeniu objawów zwi?zanych z chorobami takimi jak: rak i choroby przedrakowe narz?dów rodnych, nietrzymanie moczu, brak miesi?czki, bolesne miesi?czkowanie, bezp?odno??, krwotok miesi?czkowy (wyj?tkowo obfite miesi?czki), objaw który cz?sto prowadzi do przeprowadzenia histerektomii itp.

Ci??a stanowi pi?kny i niezwyk?y okres w ?yciu kobiety. Towarzyszy jej wielka rado??, ciekawo??, ale te? nierzadko strach o zdrowie potomka. Wa?ne jest, by podej?? do planowanej ci??y rozs?dnie. Przed ni? nale?y si? przebada?. Dok?adnej instrukcji mo?e nam udzieli? lekarz ginekolog. Nale?y wykluczy? ewentualne infekcje w obr?bie okolic intymnych, podda? si? cytologii, oraz powinno si? wykona? rutynowe badanie krwi wraz z oznaczeniem jej grupy, je?li jest nieznana. Badaniem charakterystycznym przed planowanym zaj?ciem w ci??e jest sprawdzenie obecno?ci przeciwcia? ró?yczki, gdy? zachorowanie na ni? w tym okresie mo?e si? sko?czy? poronieniem lub urodzeniem dziecka z licznymi wadami rozwojowymi. Przysz?a matka musi zbada? tak?e poziom hormonów, szczególnie tarczycy. Powinna równie? pami?ta? o oznaczeniu przeciwcia? toksoplazmozy i cytomegalii, gdy? wirusy te podobnie s? bardzo szkodliwe dla nienarodzonego dziecka. Jednak dzi?ki wykonaniu tych bada? mo?emy by? pewne, ?e nasza ci??a przebiegnie prawid?owo.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia