Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Dentysta i wymogi higieny

Kto lubi chodzi? do dentysty? Osoby takie zdarzaj? si? niesamowicie rzadko, a specjalista tego typu nale?y do najbardziej nielubianych lekarzy. Pierwsza my?l, która nam przychodzi do g?owy, gdy widzimy gdzie? gabinet stomatologiczny czy nawet jego reklam?, to wiert?a i d?wi?k borowania. Jednak dentysta zajmuje si? nie tylko leczeniem z?bów, które bywa po prostu bolesne i dlatego tak wiele osób my?li o nim z niech?ci? czy wr?cz przera?eniem. Stomatolog mo?e zadba? tak?e o estetyczny wygl?d naszych z?bów. Je?li mamy brzydki, krzywy zgryz powinni?my si? uda? do wyspecjalizowanego ortodonty. Inne zabiegi, które umo?liwiaj? posiadanie zachwycaj?cego u?miechu gwiazdy filmowej to mi?dzy innymi usuwanie osadu i kamienia naz?bnego. Mimo wszystko warto jednak chodzi? na regularne wizyty u stomatologa, które powinny odbywa? si? co 6 miesi?cy. Dzi?ki temu b?dziemy mie? zdrowe, pi?kne z?by. Poza tym jak wiadomo, wyleczenie ma?ego ubytku jest ?atwiejsze i mniej bolesne ni? leczenie zaawansowanej próchnicy.

Utrzymanie organizmu w odpowiednim stanie nie jest ?atwe. Ludzie doszukuj? ró?nych sposobów, aby nie z?apa? choroby. Niestety to nie mo?liwe. Zbyt du?a ilo?? bakterii panuje w powietrzu, ?eby przed nimi uciec. Higiena osobista powinna by? szczególnie pod kontrol?. Najwi?cej bakterii znajdujemy w miejscach takich jak restauracje, kiedy korzystamy z toalety. Wiadomo, ?e o porz?dek dba obs?uga. Niestety sami musimy pomy?le? o tym, ?e czysto w tych miejscach nie jest. Problem tkwi tak?e w tym, ?e latem cz?owiek bardzo si? poci. Powinni?my wiec przy ka?dej wolnej chwili my? si?. Najlepszym rozwi?zaniem na latem jest k?piel pod prysznicem. Wszystkie bakterie, które mamy na ciele sp?ywaj? do otworu. W wannie zazwyczaj le?y si? w nich i nadal pozostaj? na skórze. Higiena powinna by? jak najbardziej przestrzegana. Nie mo?emy sobie pozwoli? na konsumpcje nie umytych warzyw czy owoców. Te wszystkie bakterie wkraczaj? do naszego wn?trz i st?d powstaj? ró?ne zarazy i choroby. Nasze zdrowie automatycznie jest zachwiane. Organizm automatycznie traci odporno??. Jeste?my bardziej podatni na choroby.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia