Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Wysoki poziom cukru i cholesterolu (Hipercholesterolemia)

Cukrzyca zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Ta najcz??ciej si? dzisiaj pojawiaj?ca, typu drugiego, jest niejako skutkiem ubocznym z?ego trybu ?ycia. Na zachorowanie nara?one s? przede wszystkim osoby oty?e, których dieta jest bogata w t?uszcze i w?glowodany. Jej rozwojowi sprzyja tak?e zbyt ma?o ruchu. W terapii cukrzycy konieczne s? wizyty u diabetologa, ci?g?e badanie poziomu cukru we krwi oraz za?ywanie lekarstw. W du?ych miastach istniej? specjalistyczne poradnie diabetologiczne. Zatrudnieni w nich specjali?ci zalecaj? pacjentom diet? oraz du?o ruchu. Cz?sto przeprowadzane s? kampanie profilaktyczne, które maj? na celu uwra?liwienie spo?ecze?stwa na problem tej choroby oraz propagowanie zdrowego stylu ?ycia, w którym jest miejsce na aktywno?? fizyczn?. Pomimo tego z roku na rok ro?nie liczba ludzi zapadaj?cych na cukrzyc?. Powoduje ona wiele innych dolegliwo?ci, w?ród których nale?y wymieni? podwy?szony poziom cholesterolu we krwi. To z kolei mo?e prowadzi? do zawa?u serca i innych powa?nych zaburze? uk?adu kr??enia.

Rozwój techniki z jednej strony niebywale u?atwi? nasze ?ycie, a z drugiej sprawi?, ?e coraz cz??ciej zapadamy na choroby zwi?zane z przemian? materii, zaliczane do chorób cywilizacyjnych. Oprócz zbyt ma?ej dawki ruchu ma na to wp?yw tak?e niew?a?ciwa dieta, bogata w cukry proste, t?uszcze oraz sól. Zdecydowanie ?atwiej i szybciej jest kupi? gotowe jedzenie, które wystarczy jedynie podgrza?. Skutkiem tego jest rosn?ca waga oraz ró?ne zaburzenia, takie jak hipercholesterolemia, czyli zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi. Towarzyszy ona najcz??ciej innym chorobom metabolicznym, takim jak na przyk?ad cukrzyca typu 2. Skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu we krwi mog? by? bardzo powa?ne. Gromadzi on si? w naczyniach krwiono?nych, zmniejszaj?c ich ?rednic?, co utrudnia przep?yw krwi. Dlatego pewne cz??ci cia?a mog? ulega? niedokrwieniu. Hipercholesterolemia jest chyba najcz?stsz? przyczyn? wyst?pienia udaru mózgu lub zawa?u serca. W jej zwalczaniu stosuje si? odpowiednie leki w po??czeniu z niskot?uszczow? diet? i aktywno?ci? fizyczn?.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia