Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Medycyna ratunkowa i chirurgia urazowa

Medycyna ratunkowa, to taka która odpowiedzialna jest za ratunek osoby w przypadku urazu lub choroby, gdy ?ycie cz?owieka jest w niebezpiecze?stwie i nie mo?e by? opó?nie? w odpowiedzi na zg?oszenie. Ka?da odpowied? na nag?y wypadek b?dzie zale?a?a bardzo od sytuacji, od pacjenta i od dost?pno?ci zasobów aby j? podj??. Tak?e ró?ni si? w zale?no?ci od tego, czy nag?y wypadek zdarzy si? w szpitalu, pod opiek? lekarza czy te? poza szpitalem, na przyk?ad na ulicy. W tym przypadku mówimy o nag?ym wypadku pozaszpitalnym. W szpitalach istniej? tak zwane ostre dy?ury. Aby skorzysta? z us?ugi medycyny ratunkowej nale?y wezwa? karetk? dzwoni?c pod odpowiedni numer telefonu. W Unii Europejskiej tym numerem telefonu jest 112. Operatorzy pracuj? na ogó? wed?ug protoko?u pyta? aby okre?li? czy mo?na zastosowa? jakie? leczenie pozaszpitalne lub wys?a? karetk?. Osoby wyszkolone do przeprowadzania pierwszej pomocy mog? post?powa? w granicach swojej wiedzy i umiej?tno?ci podczas oczekiwania na zbli?aj?c? si? karetk?.

Chirurgia plastyczna jest specjalizacj? w Medycynie, której funkcj? jest doprowadzenie do normalno?ci w dzia?aniu i anatomii cia?a ludzkiego. Za pomoc? chirurgii próbuje si? odbudowa? deformacje i poprawi? braki funkcjonalne za pomoc? przekszta?cenia cia?a ludzkiego. Celem ko?cowym jest to, aby pacjent, który narodzi? si? z wrodzon? wad? lub prze?y? wypadek, przez który straci? normalne funkcjonowanie i wygl?d jakiej? cz??ci cia?a. Pozwala ona tak?e na popraw? estetyczn? kszta?tuj?c cia?o aby sta?o si? ono pi?kniejsze. Chirurgi? plastyczn? podzielono, ze wzgl?du na pole dzia?ania, na chirurgi? rekonstrukcyjn? i chirurgi? estetyczn? lub kosmetyczn?. Podzia? ten zosta? przeprowadzony przez spo?ecze?stwo i o?rodki opieki zdrowotnej (prywatne i pa?stwowe), jak i firmy ubezpieczeniowe, poniewa? s?u?ba zdrowia tylko pokrywa?aby koszty zabiegów chirurgii plastycznej, które zwi?zane s? z chorobami wrodzonymi, nabytymi i tymi, które by?y spowodowane wypadkami. Nie pokrywa?yby jednak kosztów chirurgii plastycznej zwi?zanej z estetycznym polepszeniem wygl?du cz?owieka.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia