Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Rutynowe badania lekarskie

Ka?dy cz?owiek próbuje dba? o swoje zdrowie tak jak mo?e. Okazuje si?, ?e ludzie bardzo rzadko korzystaj? z ogólnie dost?pnych bada?. Nikt nie zastanawia si? nad swoim stanem zdrowia. Powinno by? inaczej. Nasz organizm pod ka?dym wzgl?dem powinien by? kontrolowany. Badanie przeprowadzane w przychodniach i szpitalach w wi?kszo?ci s? bezp?atne. Musimy koniecznie si? przebada?. S? tak?e na ulicach przeprowadzane badania w specjalnych do tego naczepach. Ostatnio s?ynne sta?o si? badanie piersi u kobiet. Trzeba przyzna?, ?e niestety kobiety najcz??ciej umieraj? na raka piersi. Powinni?my zatem si? kontrolowa?. Bezp?atne badania daj? mo?liwo?? profesjonalnego zbadania cia?a. Na specjalnym wydruku komputerowym mamy jasno i czytelnie napisane czy jeste?my zdrowe. Kontrola za pomoc? bada? jest konieczna u wszystkich ludzi. Mo?emy zapanowa? nad chorob? we wcze?niejszym stadium. Pó?niej mo?e by? ju? za pó?no. Nie b?dzie dla nas ratunku. W takich przypadkach powinni?my sami o swoje zdrowie zadba?.

S? ró?ne zawody, w których konieczne jest wykonywanie bada? okresowych, by móc dalej pracowa?. Je?li jednak nie mamy takiego wymogu, i tak powinni?my co jaki? czas i?? do o?rodka zdrowia, by zrobi? podstawowe badania. Skierowanie na nie bez problemu da nam lekarz rodzinny. Morfologia, oznaczanie poziomu cukru i cholesterolu, badanie moczu oraz niektórych hormonów s? bezp?atne. Musimy zap?aci? za te bardziej skomplikowane lub wtedy, gdy z jaki? powodów nie mo?emy lub nie chcemy robi? ich w pa?stwowych o?rodkach zdrowia. Z ca?? pewno?ci? warto pami?ta? o regularnych badaniach, gdy? to pozwala nam si? ustrzec przed wieloma chorobami. Wysoki poziom cukru czy cholesterolu sygnalizuj?, ?e organizm zaczyna ?le funkcjonowa?, a my powinni?my pomy?le? o zmianie diety. Niestety, nadal zbyt ma?o osób poddaje si? systematycznym badaniom i chodzi na wizyt? do lekarza. Dlatego te? coraz wi?cej ludzi cierpi na ró?ne choroby, którym mo?na by?o zapobiec, gdyby poddawali si? okresowej kontroli lekarskiej i testom diagnostycznym.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia