Witamy w serwisie promocji opieki paliatywnej i tradycyjnej!

Terminy medyczne: antropologia, toksykologia

Antropologia i medycyna wi??? si?, tworz?c dyscyplin? która w niektórych krajach nazywa si? antropologi? medyczn?. Ma na celu badanie i zrozumienie dawnych i obecnych sposobów leczenia w ró?nych spo?eczno?ciach, które niekoniecznie pod??aj? za tym co zosta?o ustanowione przez medycyn? opieraj?c? si? na wiedzy krajów zachodnich. Bada si? na przyk?ad w tej dyscyplinie u?ywanie i spo?ywanie ró?nych ro?lin, zarówno tych uwa?anych za ro?liny lecznicze, jak i ró?nych, których korzystne dzia?anie dla zdrowia nie zosta?o dog??bnie przeanalizowane. Wiedza ta  zwana jest zio?olecznictwem, które obejmuje u?ywanie olejków eterycznych i nasion na przeró?ne dolegliwo?ci. Analizuje si? tak?e wp?yw ró?nych zwyczajów spo?ecznych, podejmowanych w celu polepszenia zdrowia i zapobiegania chorobom, a tak?e leczenia chorób. Bierze si? pod uwag? wiedz? kobiet, które zajmuj? si? porodami lub uleczaniem, znachorstwem. Obejmuje ona tak?e czarownice, które uprawiaj? bia?? magi?; a tak?e osi?gni?cia medycyny holistycznej.

Toksykologia jest dzia?em medycyny, która rozpoznaje, bada i opisuje dawk?, charakter, cz?sto?? wyst?powania, nasilenie, odwracalno?? i na ogó?, mechanizmy skutków toksycznych jakie powoduj? ksenobiotyki. Toksykologia bada tak?e szkodliwy wp?yw substancji chemicznych, biologicznych na uk?ady biologiczne, i ustala stopie? szkody w zale?no?ci od nara?enia ?ywych organizmów na te substancje. Ksenobiotyki mog? dosta? si? do organizmu przez drog? oddechow?, uk?ad pokarmowy i przez skór?. Najcz?stsz? drog? s? drogi oddechowe. Substancje szkodliwe docieraj? szybko do organizmu za pomoc? p?uc a pó?niej do ca?ego cia?a za pomoc? uk?adu krwiono?nego. Nie tylko substancja w postaci gazowej mo?e by? wdychana, mog? to by? tak?e aerozole lub proszki. Aby unikn?? dostania si? tych substancji do organizmu, nale?y u?ywa? ochrony dróg oddechowych z odpowiednim filtrem. Droga pokarmowa. Mog? mie? na nas wp?yw nie tylko produkty, które bezpo?rednio spo?ywamy, lecz tak?e inne zanieczyszczone sk?adniki. Substancje toksyczne mog? te? wnikn?? przez pory w skórze do uk?adu krwiono?nego.

"Badania medyczne zrobi?y tak niebywa?y post?p, ?e dzi? praktycznie nie ma ju? ani jednego zdrowego cz?owieka."

Aldous Huxley

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi ?wiadczeniami z zakresu pomocy medycznej oraz opieki paliatywnej. Gwarantujemy najwy?sz? jako?? naszych us?ug a tak?e prawdziwe, szczere po?wi?cenie, którego nie b?d? Pa?stwo w stanie kupi? za pieni?dze. To nasze podej?cie do pacjenta sprawia, ?e od samego pocz?tku zaufa?y nam tysi?ce osób - zrobimy wszystko aby tego zaufania nie straci?, zapraszamy do wspó?pracy!

Powody, dla których warto zainteresowa? sie Erca:

  • Oferujemy bezp?atn? baz? wiedzy online dost?pn? dla ka?dego, bezp?atnie
  • Posiadamy najlepsze przygotowanie teoretyczne a tak?e certyfikaty to potwierdzaj?ce
  • Na pierwszym miejscu dla nas jest pacjent oraz jego zdrowie, i tak zostanie na zawsze
  • Dzia?amy nieprzerwanie od roku 2003 i posiadamy bardzo bogate do?wiadczenie
  • Po prostu, jeste?my ?eby pomaga?

"Bo pomoc drugiej osobie to najwi?cej, co mo?emy da?"

Thomas Huxwell

Opinie o pomocy od Erca

S? bezapelacyjnie najlepsi w swoim fachu! Zapewniaj? profesjonaln?, a przede wszystkim zaanga?owan? pomoc (co szczególnie jest dzi? rzadko?ci?!). Nie spotka?em si? jeszcze z lepsz? mark? ni? Erca i szczerze polecam wszystkim, jako bardzo zadowolony pacjent. Dzi?kuj? serdecznie.


Krzysztof Tomkiewicz, Gdynia